Општа заштита на податоци - ACIBADEM (Аџибадем)

Општа заштита на податоци

ИНФОРМАТИВЕН ФОРМУЛАР ВО ВРСКА СО  ДОБИВАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. („Аџибадем“) и контролирачките акционери, матичните компании и придружните друштва на Аџибадем (во натамошниот текст колективно наречени „Групација Аџибадем“) можат, во улога на „Супервизор на податоци“ според Законот за заштита на личните податоци бр. 6698 („Закон“), Општата регулатива за заштита на податоци 2016/679 („GDPR “) и други релевантни закони и регулативи, да ги обработуваат вашите лични податоци во следната рамка и во строга согласност со Законот за основни здравствени услуги бр. 3359, Владиниот декрет-закон за организација и должности на Министерството за здравство и неговите придружни компании бр. 663, Регулативата за приватни болници и други прописи на Министерството за здравство и други применливи закони и одредби.

1. Добивање и обработка на лични податоци и цели на обработка:

Вашите лични податоци се собираат и добиваат усмено, во писмена форма, или во визуелни или електронски медиуми, преку центар за повици, интернет-страница, усмено, во писмена форма или слични други канали за спроведување на услуги како што се заштита на јавното здравје, превентивна медицина, медицинска дијагноза, услуги за лекување и одржување понудени од Групацијата Аџибадем, или за планирање и управување со здравствени услуги и финансирање и во согласност со деловните области на компаниите на Групацијата Аџибадем. Вашите општи лични податоци и специјални лични податоци, особено вашите здравствени податоци, можат да бидат обработени од Групацијата во ограничен обем за сите и за какви било цели, вклучително, но не ограничувајќи се на следниве цели:

 • Вашите податоци и информации за идентитетот: вашето име, презиме, број на лична карта, број на пасош или привремен матичен број, датум и место на раѓање, брачен статус, пол, социјално осигурување или протоколарен број на пациент, како и други податоци за идентитетот што можат да бидат корисни за ваша идентификација од наша страна; и
 • Ваши информации за контакт: вашата адреса, телефонски број, електронска адреса и други податоци за контакт, и вашето усмено интервју или евиденција за повици што ги водат одделите за услуги на клиенти или услуги на пациенти според стандардите на центарот за повици, како и вашите лични податоци собрани кога комуницирате со нас преку електронска пошта, писмо или друг начин на комуникација; и
 • Ваши информации за сметки: број на вашата банкарска сметка, број на IBAN, податоци за кредитни картички, податоци за фактурирање и слични други финансиски податоци и информации; и
 • Податоци и информации за вашето приватно здравствено осигурување и Агенцијата за социјално осигурување, и информации по потреба за финансирање и планирање на здравствените услуги; и
 • Снимки од вашите фотоапарати и фотографии направени и чувани за безбедносни и ревизорски цели доколку и кога ги посетувате нашите болници или медицински центри; и
 • Број на регистарска табличка за вашиот автомобил ако користите паркинг простор; и
 • Информации за вашата здравствена состојба: ваши лични податоци за вашето здравје и сексуален живот, стекнати и собрани за време на одредување или како резултат на медицинска дијагноза, услуги за лекување и нега, вклучително, но не ограничувајќи се, на резултати од лабораториска анализа, резултати од испитувања, податоци за медицински преглед, податоци и информации за закажувања, податоци за преглед, и податоци и информации за препишана терапија; и
 • Ваши здравствени информации и други лични податоци испратени или објавени од ваша страна на следните веб-страници:
  • www.acibademinternational.com
  • http://www.acibadem.ae/
  • http://www.acibadem.fr/
  • http://www.acibadem.com.ru/
  • http://acibadem.ge/
  • http://www.acibadem.bg/
  •  https://acibadem.mk/
  • http://acibadem.hr/
  • http://www.acibadem.rs/
  • http://www.acibadem.ba/
  • http://www.acibadem.al/
  • http://acibadem.com.ro
  • http://acibadem.com.de
  • http://acibadem.ir
  • https://www.acibadembeautycenter.com/
  • https://www.acibademevent.com/

•    Ако и кога поднесувате апликација за работа до Аџибадем или до која било од компаниите на Групацијата Аџибадем, вашите лични податоци и информации, вклучително и вашата биографија, поднесени од ваша страна, и ако сте вработен или соработник на Групацијата Аџибадем, вашиот договор за вработување и сите видови на лични податоци за вашата предиспонираност за работа.

Сите видови на ваши лични податоци добиени од Групацијата Аџибадем (вклучително, но не ограничувајќи се на, вашите специјални лични податоци) може да бидат обработени за следниве цели:

• За потврда на вашиот идентитет, и

• За заштита на јавното здравје, превентивна медицина, медицинска дијагностика, услуги за лекување и одржување, и за планирање и управување со здравствени услуги и финансирање, и

• Споделување на бараната информација со Министерството за здравство и други релевантни јавни субјекти и администрации во согласност со важечките закони и прописи, и

• Планирање и управување со внатрешните операции и секојдневното работење на нашите болници и медицински центри, и

• Мерење, унапредување и проучување на задоволството на пациентот од страна на менаџментот на болницата, одделите Права на пациенти и Искуства на пациенти, и

• Набавка на лекови, и

• Доколку закажете термин, следат известувања за терминот, и

• Изведување на активности за управување со ризик и подобрување на квалитетот, и

• Изведување анализи за понатамошен развој на здравствените услуги, и

• Финансирање на вашите здравствени услуги од страна на одделите Услуги за пациенти, Финансиски работи и Маркетинг, и плаќање на вашиот медицински преглед, трошоци за дијагностицирање и лекување, и споделување на бараните информации со приватни фирми за здравствено осигурување како дел од вашето истражување за подобност, и

• Спроведување на истражувања и студии, и

• Усогласеност со законските и регулаторните барања и услови, и

• Споделување на бараната информација со приватни фирми за здравствено осигурување во текот на финансирањето на здравствените услуги, и

• Спроведување активности за управување со ризик и развој на квалитет од одделите Квалитет, Искуства на пациенти и Информациски системи, и

• Издавање фактури од страна на Услуги на пациенти, Финансиски работи и соодветни оддели во однос на нашите услуги и потврда на вашите односи со договорените институции и фирми,

• Учество во кампањи и откривање на информации за кампањи, и проектирање и пренесување на специјални содржини, како и дискретни и апстрактни придобивки на мрежни и мобилни канали, од одделите Медиуми и комуникации, и Центар за повици.

Вашите лични податоци добиени и обработени во согласност со важечките закони и регулативи можат да бидат пренесени во физичките архиви и/или информациските системи на Аџибадем или Групацијата Аџибадем, и може да се чуваат и складираат и во дигитални и во физички платформи.

2. Трансфер на лични податоци

Аџибадем и Групацијата Аџибадем може да ги споделат вашите лични податоци со компании вклучени во Групацијата Аџибадем или со приватни осигурителни компании, Министерство за здравство и неговите под-единици, Агенција за социјално осигурување, Генерален директорат за безбедност и други безбедносни сили, Генерален директорат за население и попис, Здружение на фармацевти на Турција, судови и сите други правни органи, централни и сл. Со ваша согласност и со ограничување поради вашата согласност, Аџибадем може да ги споделува вашите лични податоци со трети страни, ваши овластени претставници и агенти, и трети страни кои нудат консултации и советодавни услуги за нас, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, адвокати, даночни и финансиски консултанти и ревизори и нашите деловни партнери, и други трети страни кои дејствуваат во соработка со нас за понатамошен развој или извршување на здравствени услуги за целите наведени погоре, исто така, вклучувајќи регулаторни и надзорни тела и органи, и официјални органи, за целите на постапката наведени погоре, во согласност со законот, GDPR и други применливи закони и регулативи.

3. Методи и правни причини за добивање лични податоци

Вашите лични податоци се собираат и обработуваат во сите видови усмени, пишани, визуелни или електронски медиуми, за целите наведени погоре, и за извршување на сите видови работи вклучени во областите на деловна активност на Аџибадем во законските рамки, и соодветно на тоа, за целосно и правилно извршување на сите видови на договорни и законски должности и обврски на Аџибадем. Правните причини за собирање и стекнување на вашите лични податоци се релевантни одредби на:

 • Законот за заштита на личните податоци бр. 6698, и
 • Општата регулатива за заштита на податоците 2016/679 („GDPR ) и Законот за основни здравствени услуги бр. 3359, и
 • Владиниот декрет-закон за организација и должности на Министерството за здравство и неговите придружни компании бр. 663, и
 • Регулатива за приватни болници, и
 • Регулатива за обработка и заштита на приватноста на личните здравствени информации, и
 • други регулативи на Министерството за здравство, и други применливи закони и одредби.

Понатаму, како што е утврдено во 3 став од член 6 од Законот, личните податоци што се однесуваат на здравјето, исто така, можат да бидат обработени од лица под обврски за тајност или од овластени официјални субјекти и организации, без да може да добијат претходна изречна согласност за соодветната цел, само за заштита на јавното здравје, превентивна медицина, медицинска дијагностика, услуги за лекување и одржување и за планирање и управување со здравствени услуги и финансирање.

4. Вашите права во врска со заштитата на личните податоци

Согласно Законот и Општата регулатива за заштита на податоци и другите релевантни важечки закони и прописи, имате право:

 • Да дознаете дали вашите лични податоци се обработуваат или не, и
 • Ако вашите лични податоци се обработуваат, да побарате информации во врска со нив, и 
 • Да имате пристап и да побарате информации во врска со нив, и
 • Да ја дознаете целта на обработката на личните податоци и дали тие се користат за наменетите цели или не, и
 • Да дознаете кои се трети страни дома или во странство и на кого им се пренесуваат вашите лични податоци, и
 • Ако вашите лични податоци се обработуваат нецелосно или погрешно, да побарате корекција или комплетирање на истите, и
 • Да побарате бришење или уништување на вашите лични податоци, и
 • Да побарате третите страни на кои претходно им биле пренесени вашите лични податоци да бидат информирани за корекцијата или завршување на вашите лични податоци во случај на нецелосна или погрешна обработка, и/или за бришење или уништување на вашите лични податоци, и
 • Да покренете приговори за какви било заклучоци што можат да се појават против вашите интереси при анализа на вашите обработени лични податоци единствено со помош на автоматски системи.

Доколку во кое било време користите некое или повеќе од горенаведените права, релевантните информации ќе ви бидат пренесени јасно и на разбирлив начин, во писмена форма или електронски медиум, со користење на податоците за контакт и информациите обезбедени од ваша страна.

5. Безбедност на податоците

Аџибадем ги штити вашите лични податоци во целосна и строга согласност со сите технички и административни безбедносни контроли што треба да се преземат во согласност со стандардите и процедурите за безбедност на информациите. Наведените безбедносни активности и мерки се преземаат и се обезбедуваат на ниво соодветно за веројатните ризици, земајќи ги предвид и технолошките можности.

6. Жалби и контакт

Вашите лични податоци се заштитени во рамките на достапните технички и административни можности, а потребните безбедносни дејства и мерки се преземаат и се обезбедуваат на ниво соодветно за веројатните ризици, земајќи ги предвид и технолошките можности.

Со пополнување на „Формулар за пријавување согласно Законот за заштита на личните податоци и/или Општата регулатива за заштита на податоци“ даден тука, може да ги пренесете и поднесете вашите законски барања:

• (i) со испраќање на адресата Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 49 Altunizade, Istanbul, Turkey преку карго-курирска услуга, заедно со молба со ваш потпис и во плик адресиран до одделот Корпоративен секретаријат, означен со „Барање за информации според законот за заштита на личните податоци“ или фразата „Барање за информации според GDPR“ или

• (ii) со испраќање преку нотар, или

• (iii) со испраќање на електронска адреса acibademsaglik@hs02.kep.tr преку безбедни електронски средства или мобилен потпис, преку вашата регистрирана адреса за електронска пошта или вашата електронска адреса на е-пошта регистрирана во нашиот систем и/или

• (iv) со потпишување документ во „word или pdf“ формат упатен до Аџибадем со ваш безбеден е-потпис и истиот пренесен на адресата kisiselveri@acibadem.com со запишување на фразата „Барање информации според Законот за заштита на лични податоци“ или „Барање информации според  GDPR“ во насловот на е-пошта.

Со ова ве замолуваме да ги пренесете вашите законски барања согласно Законот и/или GDPR со пополнување во „Формуларот за пријавување согласно Законот за заштита на личните податоци и/или GDPR“ даден тука и да ни го испратите преку утврдените начини за контакт наведени во формуларот.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search