Дигитална субтракциска ангиографија (DSA) – ACIBADEM (Аџибадем)
ДИГИТАЛНА СУБСТРАКЦИСКА АНГИОГРАФИЈА  (ДСА)

ДИГИТАЛНА СУБСТРАКЦИСКА АНГИОГРАФИЈА (ДСА)

Што е дигитална субтракциска ангиографија?

Дигитална субтракциска ангиографија (ДСА) е интервентна радиолошка метода која се користи за јасно визуелизирање на крвните садови во ткивата. Често се користи за откривање на проблем со протокот на крв во садовите на мозокот. На пациентот му се дава контрастно средство за снимање. Кога контрастниот материјал ќе стигне до саканата област што треба да се снима преку крвните садови, се прават рентгенски снимки на таа област. Уредот ги обратотува тие снимки при што се користи техника на „извлекување“. Како резултат на таа постапка, јасно се открива структурата на крвните садови во таа регија и степенот на снабдување со крв.

Дигиталната субтракциска ангиографија (ДСА) се смета за „златен стандард“ на модалитет за снимање за откривање проблеми со протокот на крв. Тоа е инвазивен метод бидејќи бара интравенска администрација на контрастно средство за време на Дигитална субтракциска ангиографија (ДСА). Постои ризик од компликации од даденото контрастно средство. Сепак, овој ризик е сличен на другите инвазивни методи на снимање.

Кои се придобивките од дигиталната субтракциска ангиографија?

Дигиталната субтракциска ангиографија, техника на флуороскопско снимање, се користи безбедно од 1970-тите години. Благодарение на оваа техника, која го открива снабдувањето со крв во саканата облат, васкуларната структура и снабдувањето со крв на областа во реално време може да се прикажат што е можно појасно.

Со цел да се обезбедат тие снимки, се прави снимка на целната регија (снимка на маска) пред да се администрира контрастното средство. Така, уредот ја прикажува анатомијата на областа и туѓите тела (стент, хируршки клипси, итн.) доколку ги има, како нормална рентгенска снимка. Потоа се инјектира контрастно средство. Снимките се прават последователно со инјектирањето. Овие снимки и снимките од маски се извлекуваат една од друга. Како резултат на тоа, се појавуваат само области исполнети со контрастно средсрво. Тие области се васкуларните структури и областите што се хранат со крвта што тече во тие вени.

Прикажувањето дека интервентната радиологија со тек на време постигнува поуспешни резултати како отворени процедури ги зголемува индикациите за вакви прегледи. Денес, дигиталната субтракциска ангиографија која најмногу се користи за корекција на ендоваскуларна аневризма, артериско стентирање, тромбектомија, артериска балон ангиопластика, ендоваскуларна емболизација е ефикасна техника во процесот на лекување како и дијагностицирање на болести од страна на специјалист.

Кога се користи субтракциска ангиографија?

Дигиталната субтракциска ангиографија се користи и за откривање и за лекување на патологии на крвните садови и васкуларизација. Успешното изведување на многу отворени васкуларни процедури со интервентна радиологија, исто така, ја зголемува употребата и индикациите за дигиталната субтракциска ангиографија.

Дигиталната субтракциска ангиографија може да се користи за прецизна проценка на артериовенски малформации за дијагноза, интрацеребрална хеморагија од непозната етиологија и аневризми кај субарахноидална хеморагија кога КТА/МР е негативна.

Дигиталната субтракциска ангиографија може да се користи за лекување на предоперативна емболизација на васкуларни тумори, артериовенска фистула/емболизација на малформации, ендоваскуларни третмани за вазоспазам како компликација на субарахноидална хеморагија, интракранијално/екстракранијално поставување стентови, механичка тромбектомија кај акутен мозочен удар, намотување на анеуризма, механичка тромбектомија кај мозочен удар.

Колку време е потребно да се изведе дигитална субтракциска ангиографија?

Дигиталната субтракциска ангиографија во основа е процедура за ангиографија. Како и кај другите ангиографии, на пациентот му се дава средство за смирување доколку е потребно во стерилна средина и се работи во лежечка положба. Искусен тим се обидува да ја прикаже васкуларната структура на пациентот.

Времетраењето на прегледот може да трае најмалку половина час, во зависност од состојбата на пациентот, областа што треба да се снима и состојбата на болеста во таа област.

Целта е да се изврши снимање за најкусо можно време без да се нанесе никаква штета на пациентот. По снимањето, откако ќе се набљудува некое време, пациентот може да се испише.

Постапка на Дигитална субтракциска ангиографија

Пред да се изведе Дигитална субтракциска ангиографија, се проверуваат кардиоваскуларни заболувања на пациентот, дијабетес, лековите, какви било алергии на што и да е или јодизиран контраст, претходни операции и бубрежни функции.

При техничките подготовки што се изведуваат за пациентот и облеката што треба да ја носи се предвидени строги асептични услови. Пациентот лежи на кревет така што ќе се обезбеди лесно маневрирање на радиологот кој ќе ја изведе апликацијата. Во зависност од ситуацијата или процедурата што треба да се примени, на пациентот може да му се даде средство за смирување или да заспие со општа анестезија.

При започнување со дигитална субтракциска ангиографија, се прават рентгенски снимки пред да се администрира контрастното средство на целната област каде што треба да се открие васкуларната структура. На местото на пункција се применува анестезија за да се стигне до целната област. Вообичаено, се врши пункција водена со ултразвук. Оттука, воведникот, кој се вметнува со комплет, стигнува до целната област. Рендгенските снимки се прават последователно додека контрастното средство се инјектира во целната област. Благодарение на уредот, овие две снимки се извлекуваат една од друга и јасно се прикажуваат садовите во целната област.

По завршувањето на постапката, воведникот се отстранува. Можното крвавење на излезното место се запира под контрола. Пациентот се набљудува некое време.

Компликации на дигитална субтракциска ангиографија

Иако Дигиталната субтракциска ангиографија е златен стандард на метода за снимање што го покажува снабдувањето со крв на садовите и областите, таа конечно е инвазивна процедура. Може да се јават локални и системски компликации за време на процесот на снимање.

Локално, може да предизвика оштетување на ткивото на местото на пункција. Тука постои ризик од формирање на тромб. Може да се јават некои васкуларни проблеми како што се псевдоаневризма и артериовенски фистули.

За време на администрирањето, постојат ризици од оклузија на вената, руптура на вените поради интраваскуларно исфрлање воздух. Освен тие, може да се јави и токсична изложеност на применетото контрастно средство на бубрезите.

Како што е предвидено во секоја хируршка интервенција, пациентот може да доживее и вознемиреност и пад на крвниот притисок поврзан со анксиозност, гадење, вртоглавица и болка за време на процедурата.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search