» НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

Одделот за нуклеарна медицина на здравствената групација „Аџибадем“ работи со радиоактивно-обележани материи во мали количества кои се користат за дијагностицирање и лекување на болести и за следење на распределбата на тиематерии во телото.

Наспроти студиите по радиологија кои прикажуваат анатомски детали, нуклеарната медицина е фокусирана на снимање на функциите на органите за дијагностицирање на болести.

Услуги на дијагностицирање и третман на Одделот за нуклеарна медицина

Одделот за нуклеарна медицина на здравствената групација „Аџибадем“ може да изврши снимање на инфекции и воспаленија, нарушувања на кардио-васкуларниот систем, скелетниот систем, тироидната жлезда, паратироиднатажлезда, генито-уринарниот систем, пулмоналниот систем и централниот нервен систем, и процедури за биопсија на тумори и интра-оперативни сентинелни јазли.

Покрај тоа, на нашиот Оддел за нуклеарна медицина може да се направи сцинтиграфија со обележани леукоцити на целото тело.

ПЕТ КТ

Ефикасен скрининг за откривање и лекување на тумори

ПЕТ/КТ е еден од најефикасните системи на снимање во денешно време. Посебно се користи во областа на онкологијата, при откривање на тумори, одредување на степенот на диференцијација на туморот, планирање на радиотерапија, проценка на одговорот на лекување и во некои случаи, одредување дали масата е бенигна или малигна.

Со оглед дека ПЕТ/КТ снимањето овозможува истовремен скрининг на целото тело, може да се утврди дали болеста се проширила на други органи или не. ПЕТ/КТ, исто така, дава одговори на прашањата дали активната болест е сé уште присутна по третманот или не; и колку ефикасен е третманот.

ПЕТ/КТ се користи и за идентификација на епилептогенфокус кај невролошки случаи како што е Алцхајмероваболест, и при откривање на одржливо срцево ткиво по претрпен срцев удар.

Галиум 68 (Ga-68) ПЕТ/КТ

Галиум 68 е агенс за нуклеарна медицина што се користи за снимање на рак на простата и ендокрини тумори (Галиум-ПЕТ) на Одделот за нуклеарна медицина. Се прави ПЕТ/КТ снимање кое трае 20 минути, откако изотопот на Галиум-68 се дава интравенозно кај пациентот и истекува 60-минутниот период на навлегување.

Ga-68 PSMA ПЕТ/КТ е поуспешен метод од PSA, ултразвук, компјутерска томографија и магнетна резонанца во однос на одредување и испитување на рецидиви и метастази кај пациенти со карциом на простата. И Ga- 68 DOTATATE PET/ CT е поефикасен во споредба со класичните методи на снимање кај пациенти со зголемена експресија на рецепторите за соматостатин, како што се невроендокринитумори, мененгиоми, феохромацитом итн.

Нуди големи потенцијални придобивки кај пациенти со умерен и висок ризик според патолошките резултати и стадиумите.

Рецидивите и метастазите идентификувани со помош на Ga-68 PET/ CT можат успешно да се лекуваат со Lu-177 (лутециум), уште еден радионуклид, и оваа терапија може да го продолжи преживувањето и да го зголеми квалитетот на животот.

Лекување со лутециум 177 

Терапијата со лутециум 177 е метод на лекување развиен за пациенти со невроендокрини тумори и рак на простата, кои се отпорни на хормонска терапија.

Терапијата со Лу-177 е специфичен третман чија цел е само канцерогената зона. Во литературата се укажува дека пептидната терапија со Лу-177 придонесува за подолг опстанок, подобрување на квалитетот на животот, ублажување на симптомите и подобрување на биохемиските маркери кај пациенти со невроендокрин тумор позитивен на рецепторот за соматостатин. Терапијата Lu-177 PSMA нуди ефикасен одговор дури и кај пациенти со метастатски рак на простата отпорни на кастрација, откако ќе се искористат повеќето други опции на лекување, и оваа добро поднесувачка терапија има профил на токсичност што може да се контролира.

Бидејќи Лу-177 продира во ткивото под 2 мм, нефротоксичноста е поблага. Оваа карактеристика овозможува ограничена изложеност на зрачење на коскената срцевина кај пациенти со дифузна метастаза на коски.

Докажано е дека терапијата Lu-177 PSMA ја ублажува болката кај повеќето пациенти со рак на простата во напреден стадиум и кои се жалат на болка поради метастази.

Вредностите на PSA што се користат за следење на ракот на простата опаѓаат по лекувањето. Во литературата, многу студии посочуваат дека го продолжува преживувањето и го зголемува квалитетот на животот кај пациенти со напреденстадиум на рак на простата.

Терапијата со лутециум се применува во 4-6 циклуси наинтервали од 2-4 месеци. Варијациите меѓу пациентите се однесуваат на вкупниот број циклуси и интервалите помеѓу циклусите.

Кабинет за јод

Одделот за нуклеарна медицина на здравствената групација „Аџибадем“ располага со Кабинет за јод кој користи радиоактивна терапија со јод за лекување на рак на тироидната жлезда.

Кабинетот има две соби за пациенти кои се обложени со олово заради безбедност на пациентите и персоналот. Во текот на сесијата за лекување собите ги следи медицинска сестра преку камера. Пациентите можат да повикаатмедицински сестри и да побараат информации во секое време. Медицинските сестри ги посетуваат собите за пациенти во одредени интервали за да ги направат потребните проверки. Со исклучок на примарниот лекар и медицинска сестра, никому не е дозволен влез во собите за пациенти.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search