Трилогија - ACIBADEM (Аџибадем)
ТРИЛОГИЈА

ТРИЛОГИЈА

Линеарниот акцелератор (ЛИНАЦ) содржи три различни радиотераписки модалитети: IGRT, IMRT i SRT/SRS. Се користи за дијагностицирање и лечење на пациентите кои нудат значаен прогрес. IGRT се користи во наведената радиотерапија. IMRT се користи со примена на зрачење на модулиран интензитет, со што се овозможува подесување на интензитетот на зрачењето која се аплицира на третираната зона до идеалната доза. Додека туморот е изложен на високи дози на зрачење, здравото ткиво е максимално заштитено. SRT/SRS технологијата се користи за примена на прецизни радиотерапии.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search