» Неврологија И Неврохирургија
Неврологија И Неврохирургија

Неврологија И Неврохирургија

Одделот за неврологија и неврохирургија во болниците на ACIBADEM Healthcare Group ги лекуваат најкомплексните болести со мултидисциплинарен пристап. Програмите на неврологијата и неврохирургијата за деца и возрасни лица се во тесна соработка со други педијатријски и онколошки дисциплини за да обезбедат сеопфатна грижа за нашите пациенти.

Неврохирурзите и невролозите во Acıbadem имаат искуство во проценка и третирање на најкомплексните невролошки заболувања нудејќи го најсовремениот третман и користејќи ги најновите техники достапни во неврохирургијата во моментот.

Болести и состојби

Во болниците на ACIBADEM може да се вршат секаков вид на операции.

Возрасни

 • Операции на мозокот
  • Мозочни тумори (бенигни и малигни)
  • Тумори на базата на черепот
  • Васкуларни болести (мозочно крварење, церебрални аневризма, артериовенски малформации, кавернома и мозочен удар)
  • Хидроцефалус (собирање течности во шуплините длабоко во мозокот)
  • Повреда
  • Вродени аномалии
  • Инфекции
  • Функционална неврохирургија (Операција за нарушувања во движењето )
  • Gamma-knife радиохирургија
 • Операции на  ‘рбетот
  • Операција на херниран диск
   • Цервикална
   • Торакална
   • Лумбална
  • ‘Рбетни дегенеративни нарушувања и нарушувања поради старост
  • Комплексни операции на ‘рбетот
  • Тумори на ‘рбетниот мозок и ‘рбетната коска
  • Васкуларни малформации ( ‘Рбетни артериовенските малформации)
  • Повреда
  • Инфекции
 • Операции на периферниот нервен систем
  • Синдром на вклештен нерв
  • Повреди на нерви
 • Педијатријски операции
  • Вродени церебрални аномалии
  • Хидроцефалус (собирање течности во шуплините длабоко во мозокот.)
  • Краниосиностоза (прерано затворање на шавовите помеѓу коските на черепот)
  • Арахноидни цисти (мозочни цисти)
  • Аномалии на краниовертебрални зглобови
  • ‘Рбетнен дисрафизам (синдром на поврзан ‘рбетен мозок, дијастематомиелија)

Операција на базата на черепот

Лезиите на базата на черепот претставуваат група од тумори и васкуларни лезии кои се наоѓаат во базата на мозокот во деликатна и сложено анатомска регија. Третманот на овие лезии претставува голем проблем за докторите, бидејќи е неопходно да се отстрани туморот и истовремено да се задржат нормалната анатомија и функции на мозокот. Заради тоа, за извршување на операција се потребни напредни хируршки вештини и поседување на современа технологија. Во ACIBADEM Healthcare Group болниците редовно се изведуваат сите видови на патолошки состојби на базата на черепот, вклучувајќи и менингноми, хордоми, шваноми и васкуларни малформации на мозокот како аневризми и артетиовенозни малформации или кавернома. Иновативни технологии како 3Т интраоперативна магнетна резонанца (MRI) и Gamma-knife радиохирургија, кои што се достапни во ACIBADEM, ги прават овие третмани побезбедни од кога било. Нашиот оддел за неврохирургија е еден од водечките центри во светот, со членови и претседвачи во меѓународни организации и учество и организирање на меѓународни средби.

Одделот за неврохирургија за деца и возрасни во ACIBADEM Healthcare Group изведува секаков вид на хируршки интервенции достапни во епилептичка хирургија. Иако примарниот третман на епилепсијата е со лекови, пациентите не реагираат на лековите во 20-30% од случаите. Кај тој дел од пациентите алтернативна опција е операција. Сите три методи за епилептичка хирургија (ресективна хирургија, дисконективна хирургија и стимулација на вагалниот нерв) успешно се изведуваат во ACIBADEM Healthcare Group.

Како се дијагностицира епилепсија?

1) Епилепсијата е целосно клиничка дијагноза. Точна дијагноза може да се постави, со проучување деталната историја на пациентот и описот на нападот.

2) ЕЕГ (електроенцефалографија), МР на мозокот (магнетна резонанца), ПЕТ скен, SPECT и неврофизиолошка евалуација се методи кои можат да помогнат во дијагностицирање на епилепсијата.

Како се лекува епилепсија?

 1. Третман со лекови

 Откако ќе му се постави дијагноза,  пациентот веднаш започнува со медикаментна терапија. При одлучување каков вид на лекови треба да му се препишат на пациентот, треба да се земат во предвид видот на нападот, категоријата на епиепсијата, и резултатите од ЕЕГ и МР на мозокот. Најчесто заблежани несакани ефекти се лупење на кожата, нарушена функција на црниот дроб и притисок на ‘рбетниот мозок. Роднините на пациентот се информирани и предупредени за ваквите ефекти. Одредени лекови наметнуваат потреба од повремено следење на функционирањето на црниот дроб и крвната слика. Иако кај секој пациент е различно, лековите треба да се користат барем во следните две години. Откако ќе изминат тие две години, со одобрување од докторот лековите може да се прекинат.

2) Хируршки зафат

Хирушки зафат е достапен кај пациентите кои не реагираат на медикаментна терапија. Повеќето од нив имаат абнормални наоди од МР. На овие пациенти се изведуваат на третмани како фокална ресекција (ексцизија на проблематичната област),  алосотомија (дисконекција на мозочните хемисфери), хемисферектомија (изолација на едната хемисфера од останатиот дел на мозокот во случаи во кои е оштетена само едната хемисфера) и стимулација на вагалниот нерв.

Мултидисциплинарно планирање на лекувањето

Специјалисти за општа хирургија, радиологија, патологија, медицинска онкологија и радиолошка онкологија работат заедно, применувајќи мултидисциплинарен пристап во планирањето на третмани на рак на дојка. Специјалистот кој прв ја врши проценката обично е хирургот. Исто така е важно психолози и психијатри да направат проценка на состојбата на пациентот пред и по третманот.

Во кои ситуации се изведува операцијата?

Операцијата е првиот избор кога се работи за рак на дојка кој е откриен во рана фаза. Кај хируршкиот метод, или се отстранува канцерозниот тумор заедно со околното ткиво на дојката или целосно се отстранува дојката. Исто така, за да се утврди дали туморот се проширил кон пазувата или не, се отстрануваат и некои лимфни јазли. Со хируршката интервенција прво се открива фазата на болеста и се утврдува потребната дополнителна терапија за пациентот (радијација, хормони, хемотерапија).

Благодарение на новите достигнувања во хирургијата и усовршувањето на дополнителните третмани, денес можат да се добијат одлични резултати кај голем број на пациенти.

Заштитна хирургија на дојките

Пациентите со рак на дојка не ја губат битката поради повторно појавување на канцер во дојката, туку поради системска рекуренција, односно повторно системско појавување на болеста или, со други зборови, распространување или проширување (метастази). Во овој контекст, наместо целосно отстранување на дојката, се претпочита отстранување на ткивото со туморот со конзервативна операција на дојката во соодветни случаи во кои постои само едно жариште на туморот. Со конзервативната операција на дојка се отстранува туморското ткиво заедно со околу 1-2cm од околното нормално ткиво (широкаексцизија, туморектомија, лампектомија).

Други техники кои се базираат на широки ексцизии на тој дел од дојката се викаат „квадрантектомија“ или „делумна мастектомија“.

Масите кои не се опипливи, а се сметаат за малигни и се обележани со жица со помош на мамографија или ултразвук, се отстрануваат со техники кои се раководат со жица или ROLL (Localisation – Радионуклидна локализација на скриени лезии), а регијата се снима за да се изврши контрола дали се отстранети.

Операции при кои се отстранува целата дојка (мастектомија)

Мастектомијата е метод кој се применува во случаи во кои конзервативната операција на дојка не е соодветна. Додека во минатото имаше честа примена, денес мастектомијата се претпочита кај пациенти кај кои постои тумор со голем дијаметар, односно покажува широка распространетост во дојката (мултифокални тумори, т.е. тумори со повеќе жаришта), со што не е соодветен за конзервативната операција на дојка. Сепак, во зависност од состојбата на пациентката, во овој случај може да се земе предвид модифицирана радикална мастектомија или, со други зборови, отстранување на целата дојка и на голем дел од аксиларните лимфни јазли. Поради отстранувањето на голем дел од аксиларните лимфни јазли, кај некои пациентки доаѓа до оток на раката, отрпнатост, трнење или печење.

Хируршки интервенции за да се процени состојбата на аксиларните лимфни јазли

Ракот на дојка се шири најчесто до аксиларните лимфни јазли. Во минатото се претпочиташе целосно отстранување на аксиларните лимфни јазли за да се открие стадиумот на болеста, да се утврди до кој степен се зафатени аксиларните лимфни јазли и да се обезбеди локална контрола (аксиларна дисекција). Меѓутоа, поради несаканите ефекти, како што се отекување на раката (лимфедема), ограниченост и деформација на рамото,  слабост и отрпнување во рацете, истражувачите се фокусираа на развивање на друг метод. Поради можноста за пронаоѓање поединечни туморски клетки, во последните години се усовршуваше методот на „ биопсија на сентинелни лимфни јазли“, метод на отстранување на оние лимфни јазли за кои постои најголема веројатност да содржат канцерозни клетки.

Како се изведува техниката на биопсија на сентинелни лимфни јазли?

При примената на оваа техника, во дојката во која се наоѓа туморот пред операцијата се инјектира радиоактивна супстанција 99mTc. Лимфосцинтриграфијата се изведува во попладневниот период, еден ден пред операцијата или утрото на денот на операцијата, а потоа лимфниот јазол или јазли (сентинелен лимфен јазол) се отстранува со детектор на радиоактивни супстанции (алатка наречена гама сонда) и се испраќа на патологија на анализа во текот на операцијата. Исто така, за време на операцијата може да се вбризга инекција со сина боја во дојката во која се наоѓа туморот. Во овој случај, со пронаоѓање на сино обоениот лимфен канал, може да се отстрани сино обоениот лимфен јазол како сентинелен лимфен јазол. Потоа се носи на патологија и се анализира за време на операцијата. Ако е зафатен сентинелниот лимфен јазол, ќе бидат отстранети сите аксиларни лимфни јазли. Ако во текот на операцијата наодот е негативен, тие се оставаат. На тој начин се намалува бројот на пациентите кај кои доаѓа до несаканите појави како лимфедема, ограничување или отрпнување на рамото, за разлика од оние кај кои се применила биопсија на сентинелни лимфни јазли. Овие сентинелни лимфни јазли се третираат со специјални процеси и деловите од телото на пациентот со негативен наод се подложуваат на посебни бои. На тој начин, ако се забележи минимална зафатеност на лимфните јазли, пациентот мора да биде повторно опериран ако е потребно. Се изведува и дополнителна аксиларна дисекција со други зборови целосно се отстрануваат лимфните јазли.

Реставрација на дојка (реконструкција на дојка)

Реставрацијата на дојката се прави за да се врати природната форма на дојката што била подложена на операција. Во овој контекст, реставрацијата на дојка не е козметичка операција, туку реставрација (реконструкција) или, со други зборови, треба да се гледа како замена на екстремитет кој бил изгубен поради болест. Со новите достигнувања во медицината, сега хирурзите можат да создадат дојка која изгледа природно. Специјалистите за пластична и реконструктивна хирургија исто така се вклучени во тимот кој работи на третман на рак на дојка. Овие специјалисти вршат операции за да ја вратат дојката во природна состојба ако е потребно.

Кои се придобивките од реконструкцијата на дојката?

Губењето на дојката има негативно психолошко влијание врз многу жени. За повеќето пациентки, резултатот од реконструкцијата на дојката може да значи почеток на нов живот. Се подобрува сексуалниот и семејниот живот на овие пациентки. Покрај тоа, подобрувањето на психолошката состојба им помага на пациентките да се справат со болеста.

Кои се фазите на реконструкцијата на дојка?

Реконструкцијата на дојка има три основни фази. Тие се: создавање ткиво на дојката, реконструкција на брадавица и ареола и создавање на симетрија помеѓу градите.

I – Создавање на ткивото на дојката

Обновувањето на отстранетите дојки може да се изврши на два начина:

1- Импланти за дојка,

2- Употреба на ткиво од пациентката (автогено ткиво).

Изборот на оперативниот метод и времето на реконструкција зависат од многу фактори, како што се: општата здравствена состојба на пациентката, возраста, својствата на телото, карактеристиките на мастектомијата, дали е применета радиотерапија или не, состојбата на другата дојка, желбите на пациентката, искуството и вештините на пластичниот хирургот.

1 – Импланти за дојка

Постојат два типа импланти за дојка: импланти исполнети со гел и импланти исполнети со физиолошки раствор (солена вода). Кај двата импланти надворешната површина се состои од силиконски ѕид. Во зависност од состојбата на пациентката, реконструкцијата може да се изврши со директно поставување на имплантот или поставувањето да се изврши со помош на балон, ткн. „проширувач на ткиво“, којшто се поставува за да го прошири мекото ткиво во ѕидот на градниот кош, а потоа се отстранува и на неговото место се поставува постојаниот имплант. Се претпочита вториот метод, посебно во случаите кога реконструкцијата се врши подоцна.

2 – Реконструкција на дојката со употреба на ткиво од самата пациентка (автогеноткиво).

Реконструкцијата на дојка со автогено ткиво е посложена и овие хируршки операции ги вршат искусни хирурзи

Микрохирургија

Кожата и поткожното масно ткиво целосно се одделуваат од пределот на абдоменот, дорзумот или колковите и се поврзуваат со крвни садови. За оваа операција, специјалистот за пластична хирургија мора да биде искусен на полето на микрохирургијата, бидејќи спојувањето на тенките крвни садови е возможно само под микроскоп.

II – Реконструкција на брадавицата и ареолата

За да се добие природен изглед на дојката, понекогаш се потребни повеќе операции. Најсложена е првата операција, која се врши за да се регенерира ткивото. Останатите операции, кои се вршат за регенерација на брадавицата и ареолата (пределот околу брадавицата), се полесни и се одвиваат со употреба на локална анестезија. Брадавицата е составена од ткиво од околниот предел. За да се покрие ареолата, се зема кожа од другата брадавица или од препоните.


Поврзани вести и статии

Што треба да знаете за спастицитетот што е асоциран со церебрална парализа
Што треба да знаете за спастицитетот што е асоциран со церебрална парализа

Церебралната парализа, која предизвикува трајни негативни ефекти врз мозокот, се појавува кога ќе дојде до повреда на мозокот за време или по раѓањето. Церебралната парализа се манифестира во форма на абнормалности во движењата или формата, а се појавува во различни типови, зависно од локацијата на повредата во мозокот. Што е спастицитет? Спастицитет е најчестиот тип […] Read More
Кои се симптомите на церебрална парализа?
Кои се симптомите на церебрална парализа?

 Бремените жени се исто толку грижливи и внимателни со своите бебиња колку што се и жените кои веќе се породиле. Меѓутоа, постојат некои околности кои доведуваат до неповратни последици, а кои не се под нивна контрола. Една од нив е церебралната парализа, позната и како мозочна парализа. Најчестиот резултат на церебралната парализа е спастицитетот, којшто вклучува […] Read More
Што е церебрална парализа?
Што е церебрална парализа?

  Церебралната парализа (мозочна парализа), дефинирана како заболување на мускулно-скелетниот систем, е проблем со кој се борат над 17 милиони луѓе во светот. Ова заболување настанува поради повреда на мозокот до која може да дојде во текот на бременоста, породувањето или во неонаталниот период. Меѓутоа, во многу случаи, причината е непозната. Повредата на мозокот, која поради […] Read More

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search