НЕВРОЛОГИЈА И НЕВРОХИРУРГИЈА

НЕВРОЛОГИЈА И НЕВРОХИРУРГИЈА

Одделот за неврологија и неврохирургија во болниците на ACIBADEM Healthcare Group ги лекуваат најкомплексните болести со мултидисциплинарен пристап. Програмите на неврологијата и неврохирургијата за деца и возрасни лица се во тесна соработка со други педијатријски и онколошки дисциплини за да обезбедат сеопфатна грижа за нашите пациенти.

Неврохирурзите и невролозите во Acıbadem имаат искуство во проценка и третирање на најкомплексните невролошки заболувања нудејќи го најсовремениот третман и користејќи ги најновите техники достапни во неврохирургијата во моментот.

Болести и состојби

Во болниците на ACIBADEM може да се вршат секаков вид на операции.

Возрасни

 • Операции на мозокот
  • Мозочни тумори (бенигни и малигни)
  • Тумори на базата на черепот
  • Васкуларни болести (мозочно крварење, церебрални аневризма, артериовенски малформации, кавернома и мозочен удар)
  • Хидроцефалус (собирање течности во шуплините длабоко во мозокот)
  • Повреда
  • Вродени аномалии
  • Инфекции
  • Функционална неврохирургија (Операција за нарушувања во движењето )
  • Gamma-knife радиохирургија
 • Операции на  ‘рбетот
  • Операција на херниран диск
   • Цервикална
   • Торакална
   • Лумбална
  • ‘Рбетни дегенеративни нарушувања и нарушувања поради старост
  • Комплексни операции на ‘рбетот
  • Тумори на ‘рбетниот мозок и ‘рбетната коска
  • Васкуларни малформации ( ‘Рбетни артериовенските малформации)
  • Повреда
  • Инфекции
 • Операции на периферниот нервен систем
  • Синдром на вклештен нерв
  • Повреди на нерви
 • Педијатријски операции
  • Вродени церебрални аномалии
  • Хидроцефалус (собирање течности во шуплините длабоко во мозокот.)
  • Краниосиностоза (прерано затворање на шавовите помеѓу коските на черепот)
  • Арахноидни цисти (мозочни цисти)
  • Аномалии на краниовертебрални зглобови
  • ‘Рбетнен дисрафизам (синдром на поврзан ‘рбетен мозок, дијастематомиелија)

Операција на базата на черепот

Лезиите на базата на черепот претставуваат група од тумори и васкуларни лезии кои се наоѓаат во базата на мозокот во деликатна и сложено анатомска регија. Третманот на овие лезии претставува голем проблем за докторите, бидејќи е неопходно да се отстрани туморот и истовремено да се задржат нормалната анатомија и функции на мозокот. Заради тоа, за извршување на операција се потребни напредни хируршки вештини и поседување на современа технологија. Во ACIBADEM Healthcare Group болниците редовно се изведуваат сите видови на патолошки состојби на базата на черепот, вклучувајќи и менингноми, хордоми, шваноми и васкуларни малформации на мозокот како аневризми и артетиовенозни малформации или кавернома. Иновативни технологии како 3Т интраоперативна магнетна резонанца (MRI) и Gamma-knife радиохирургија, кои што се достапни во ACIBADEM, ги прават овие третмани побезбедни од кога било. Нашиот оддел за неврохирургија е еден од водечките центри во светот, со членови и претседвачи во меѓународни организации и учество и организирање на меѓународни средби.

Одделот за неврохирургија за деца и возрасни во ACIBADEM Healthcare Group изведува секаков вид на хируршки интервенции достапни во епилептичка хирургија. Иако примарниот третман на епилепсијата е со лекови, пациентите не реагираат на лековите во 20-30% од случаите. Кај тој дел од пациентите алтернативна опција е операција. Сите три методи за епилептичка хирургија (ресективна хирургија, дисконективна хирургија и стимулација на вагалниот нерв) успешно се изведуваат во ACIBADEM Healthcare Group.

Како се дијагностицира епилепсија?

1) Епилепсијата е целосно клиничка дијагноза. Точна дијагноза може да се постави, со проучување деталната историја на пациентот и описот на нападот.

2) ЕЕГ (електроенцефалографија), МР на мозокот (магнетна резонанца), ПЕТ скен, SPECT и неврофизиолошка евалуација се методи кои можат да помогнат во дијагностицирање на епилепсијата.

Како се лекува епилепсија?

 1. Третман со лекови

 Откако ќе му се постави дијагноза,  пациентот веднаш започнува со медикаментна терапија. При одлучување каков вид на лекови треба да му се препишат на пациентот, треба да се земат во предвид видот на нападот, категоријата на епиепсијата, и резултатите од ЕЕГ и МР на мозокот. Најчесто заблежани несакани ефекти се лупење на кожата, нарушена функција на црниот дроб и притисок на ‘рбетниот мозок. Роднините на пациентот се информирани и предупредени за ваквите ефекти. Одредени лекови наметнуваат потреба од повремено следење на функционирањето на црниот дроб и крвната слика. Иако кај секој пациент е различно, лековите треба да се користат барем во следните две години. Откако ќе изминат тие две години, со одобрување од докторот лековите може да се прекинат.

2) Хируршки зафат

Хирушки зафат е достапен кај пациентите кои не реагираат на медикаментна терапија. Повеќето од нив имаат абнормални наоди од МР. На овие пациенти се изведуваат на третмани како фокална ресекција (ексцизија на проблематичната област),  алосотомија (дисконекција на мозочните хемисфери), хемисферектомија (изолација на едната хемисфера од останатиот дел на мозокот во случаи во кои е оштетена само едната хемисфера) и стимулација на вагалниот нерв.

×
Search